#tail -f /var/log/syslog | egrep -i 'Hayat|Is|Teknoloji|Kultur|Saglik|Seyahat|Muzik'